סגירה
(0)
אין מוצרים בסל הקניות שלך
חיפוש
סינונים

תנאי שימוש

תקנון האתר לעיונכם

 

    תנאים כלליים

 

א. "ברלה" שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר  "ברלה".

ב. כל המחירים המוצגים באתר "ברלה" כוללים מע"מ. מחירי המוצרים אינם כוללים דמי הובלה או משלוח, אלא אם כן צוין אחרת.

ג. תמונות המוצרים המוצגות באתר "ברלה" הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ייתכנו שינויים בגוונים ואין זה באחריות האתר.

ד. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת "ברלה" יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם,באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשורת ובמערכת הנתונים של אתר "ברלה" , ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5%, רשאית "ברלה" להודיע על ביטול עסקת הרכישה.

ה. במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה "ברלה" רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.

ו. במידה שיתברר ל- "ברלה" כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, תהיה"ברלה" רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.

ז. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב "ברלה" לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

ח. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, אייקונים, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו הנם בבעלותה הבלעדית של "ברלה" ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים אלה ללא קבלת אישור "ברלה"  בכתב ומראש.

י. אין בהצגת המוצרים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם.

יא.רישומי המחשב של "ברלה" בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

יב.כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע הזנת פרטי ההתקשרות. הודעה כאשנשלחה בדואר או בדוא"ל, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.

   יג. כל המוצרים הנמכרים באתר  מחירם כפי שצויין באתר. במידה והלקוח מעוניין בעסקת תשלומים, יצויין ללקוח מס' התשלומים האפשריים ללא ריבית, מעבר לכך העסקה תחוייב בריבית כפי תנאי חברות האשראי, כאשר תוספת זו אינה כלולה במחיר המוצר.

יד. מבצעים והנחות- תקפים לזמן מוגבל. הנהלת האתר רשאית להפסיק מבצעים והנחות ללא הודעה מוקדמת. בכל מקרה, מתן המוצרים במחירי המבצע יהיו רק לאחר ביצוע התשלום בפועל. הטבת יום הולדת תינתן בחודש יום ההולדת בלבד. ללא הגבלת סכום קניה. מלבד על מוצרים שמחירם עולה על 500 ש"ח, ומוצרי סמארט טרייק.

טו. אין כפל מבצעים, אלא אם כן צוין אחרת.

טז. כל המבצע רכישה באתר מצהיר בעצם ביצועה כי הוא מודע לתקנון האתר וכלליו וכי לא תהיה לו ו\או למי מטעמו תביעה ו\או דרישה ו\או טענה כלפי הנהלת האתר ו\או מפעילו ו\או מי מטעמו, מלבד טענות הקשורות לאי מילוי התחייבויות מצד מפעילי האתר ע"פ תקנון זה.

יז. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

יח. "ברלה" מתנה את ביצוע תהליך הקניה באם הוא מתבצע בטלפון, במסירת הפרטים: 3 ספרות אחרונות של כרטיס האשראי.

 

   2. המוצרים המוצעים לרכישה באתר ברלה

 

א. ברלה  מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים והיבואנים הפועלים בישראל.

ב. ברלה מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לברלה שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

ג. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הנו כי המוצר הנרכש מצוי במלאי ו/או במלאי הספק במועד האספקה הנדרש. היה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מן האתר עד למועד ביצוע הרכישה, לא תהיה"ברלה" מחויבת במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש או לצד ג', לרבות בגין רכישת המוצר אצל צד ג' במחיר גבוה יותר, בכפוף לכך ש"ברלה"תודיע לרוכש על העדר המוצר מן המלאי ותשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) ל"ברלה" ו/או תבטל אתהחיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה. "ברלה" רשאית להציע לרוכש מוצר חלופי שווה ערך.

ד. המוצרים המוצעים לרכישה באתר ברלה מלווים בתעודת אחריות מטעם היצרן ו/או היבואן ו/או נותן השירות (להלן: "בעל האחריות"). האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם, ליכולת פעולתם התקינה ולמפרט פעילותם חלה אך ורק על בעל האחריות ולא על "ברלה"l. כל רוכש מצהיר בעצם ביצוע פעולת הרכישה כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד "ברלה"ו/או מי מטעמה וכן נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתכונות דלעיל אלא לבעל האחריות בלבד.

ה. חלק מן המוצרים יסופקו לרוכש על ידי גורם שלישי. במקרה זה יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם., "ברלה"  תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד "ברלה" ו/או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה.

ו. כל מוצר המוצע לרכישה באתר "ברלה" ילווה בנתונים הבאים לפחות, בפרט או באמצעות תקנון זה:

 פרטי האתר "ברלה".

 מפרט כללי של המוצר.

 מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים.

 מחיר ההובלה או המשלוח. המחיר נכון להובלה או משלוח בתחומי הקו הירוק  בלבד, "ברלה" תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לשטח שמעבר לקו הירוק בתשלום מחיר הובלה שונה.

 דרך ומועד אספקת המוצר – מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.

 התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף – לגבי מבצעים מיוחדים. לגבי יתר המוצרים, שאינם מוצעים לרכישה במבצע מיוחד, תוקף ההצעה הינה למשך תקופת הופעתה באתר "ברלה"  ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

7. במידה ו"ברלה" תבוא לידי הסכם עם חברת משלוחים, תנאי המשלוח יהיו לפי תנאי החברה שעמה נחתם ההסכם.

 

       אופן ביצוע פעולת רכישה

א. רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר "ברלה" ללא הגבלה, אלא אם צוין אחרת.

ב. "ברלה" ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.

ג. אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, או לכתובת אחרת שתמסר בטלפון בשעת ביצוע התשלום.

ד. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של "ברלה" בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי"ברלה" תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.

ה. מערכת המחשב של "ברלה" מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר "ברלה", ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

4. ביצוע הזמנה

 

       א. כדי לבצע הזמנה, יש להקליד את הפרטים המצויינים בדף הזנת          פרטי התקשרות כפי המצויין שם, במידה וחלק מהפרטים לא נכונים, לא         ניתן יהיה להשלים את תהליך הרכישה.  

 ב. לאחר הזנת פרטי ההתקשרות, נציג מטעם הנהלת האתר ייצור קשר דרך מס' הטלפון שצויין, כדי לקבל את פרטי כרטיס האשראי ולוודא כי פרטיו נכונים והעיסקה מאושרת. לאחר שהעיסקה תאושר, תיכנס ההזמנה לטיפול ומשלוח, כפי בקשת הלקוח.

ג. ביצוע הזמנה באתר לא יהווה ראיה לקניה, אלא לאחר ביצוע התשלום בפועל.

ה. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצועהפעולה ורק במידה המוצר שהזמין קיים במלאי החברה.

 

       מי זכאי לבצע פעולות רכישה

א. כל אדם מעל גיל 18 הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר  ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר ברלה , רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה (לעיל ולהלן: "הרוכש").

ב. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות  מחייבות. במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, לא תחייב פעולת הרכישה את ברלה.

ג. תנאי מוקדם הינו היות המשתמש בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

ד. פעולת רכישה של מוצרים באתר נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברת אשראי הפועלת כדין בישראל.

ה. על המשתמש להיות בעל תא דואר ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

ו. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי אתר ברלה הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

ז. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, הנהלת האתר תיצור קשר עם הרוכש כדי ליידע אותו כי לא התקבל אישור על העיסקה.

 ח. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, הנהלת האתר תהיה זכאית לבטל את ההזמנה.

ט. לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי התא האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.

  הנהלת האתר רשאית למנוע ממשתמש להשתתף במכירות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

 המשתתף ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.

 המשתתף הפר תנאי מתנאי התקנון.

 המשתתף מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.

 המשתתף ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ברלה או בפעילותו התקינה.

 בכוונת המשתתף לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור בו.

יא. הנהלת האתר תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה - על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.

יב. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית  והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 

       ביטול עסקת הרכישה

א. זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה  על ידי הודעה בכתב למשרדי"ברלה" בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג' (ב)לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), לפי המאוחר.

ב. בכל מקרה של בקשת רוכש לביטול העסקה לאחר שהמוצר כבר נשלח, על הרוכש להשיב המוצר על חשבונו באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא אל החנות ממנה נרכש.

ג. לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהרוכש פתח את אריזתם המקורית.

ד. תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה' לחוק הגנת הצרכן.

ה. יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר למחסני המשווק על הרוכש, למעט אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצגו לגביו באתר "ברלה" או במסמך שנמסר לרוכש. להסדרת העניין נקבע כי ההחזרה תבוצע בפועל אך ורק ע"י "ברלה" או המשווק ועלותה תחול על הרוכש.

ו. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, במידה ובחרת לבטל את העסקה, רשאית "ברלה"  לגבותממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪ , לפי הנמוך מביניהם.

ז. כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית "ברלה" לתבוע את נזקיה מן הרוכש.

ח. ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.

 

       תשלום

א. חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.

ב. ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית. על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.

 

       אספקת/הובלות המוצרים

א. "ברלה" תדאג לספק כל מוצר הנרכש על ידך באתר, לכתובת בישראל שהקלדת בעת הרכישה.

ב. "ברלה" תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. "ברלה"  מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי או מזומן כמפורט להלן.

ג. "ברלה" לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של  "ברלה" לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.

ד. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית "ברלה" תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

ה. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.

ו. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל "ברלה" תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

ז. זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

ח. דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית "ברלה"לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

ט. בעת הספקת המוצר, רשאית "ברלה" לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירההמוצר.

י. בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, על הרוכש להחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לחנות ממנה נרכש המוצר על חשבונו.

9.         שירות לקוחות

א. ניתן לפנות לנציגי השירות של "ברלה" בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, שאלות לגבי המוצרים, שאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, תפעול המוצר, אחריות, וכל נושא אחר על מנת להפוך את חווית הרכישה לקלה, פשוטה, מהירה ונעימה.